Kik vagyunk – a metodizmusról

Üzenetek az újesztendőben

Új Évi üzenetek.

 

A metodista egyház a 18. században jött létre az anglikán egyházon belüli vallási-megújulási mozgalomként. Tevékenységét jól jellemzi a “Wesley-blues”. A szegények és elesettek felkarolásával sokakban felébresztette a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás gondolatát. A metodista mozgalom csak vezetője, John Wesley halála után (1791), a körülmények kényszerítő hatására vált ki az anglikán egyházból. Ma 108 országban mintegy 70 millió metodista él. Magyarországon 1898 óta van jelen a metodista egyház, az első metodista prédikátor (Robert Möller) Ausztriából érkezett a soknemzetiségű Bácska német közösségeinek meghívására. A fővárosban 1905-ben indult meg a metodista misszió (Otto Melle). A Budapesten születő gyülekezet a Trianon utáni Magyarország egyetlen metodista közössége maradt. A két világháború utáni ébredések során azonban az egyház szolgálata országosan kiterjedt, így napjainkra a 15 metodista lelkipásztor 11 körzetben mintegy 40 gyülekezeti helyen láthat el rendszeres szolgálatot. A metodisták a tanítás és a hitélet egyedüli zsinórmértékéül a Szentírást ismerik el. Más keresztyén egyházakkal és felekezetekkel egyetértésben vallják, hogy az üdvösségre jutáshoz egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatának elfogadása szükséges. A keresztség, úrvacsora, ünnepnapok, étkezések és gyülekezeti szokások tekintetében a más felekezetű közösségek szokásait a keresztyén szabadság jegyében tiszteletben tartja. Hiszi, hogy egyetlen egyház vagy felekezet sem léphet föl az egyedül üdvözítő közösség igényével

 

Metodisták Budakeszin

A budakeszi metodista centrum egy régi képeslapon, jobbra fent az 1924-ben átadott és ma is álló központi épület

A Magyarországi Metodista Egyház már az első világháború előtt, 1914-ben igehirdetői állomásként vette fel az akkori sváb kis települést, ahol 1921-ben kiterjedt szociális szolgálatok is indultak. A gyermek tábor kiépítése mellett rövidesen árvaházat (1922), öregotthont (1924) , szellemi fogyatékos gondozót (1930) is alapítottak a területen, amelyet svájci, norvég és svéd adományokból létesítettek. A két világháború között metodista diakonissza otthon is alakult itt, amelynek tagjai a Tábor Diakonissza Otthon (1931) munkatársaiként szolgáltak. 1952-ben a terület államosításra került, az ingatlant a Korányi Kórházhoz csatolták. A rendszerváltást követően 1992-ben a területet visszakapta az egyház. Budakeszi 1995-ben országos Nyári Ifjúsági Csendesnapoknak adott helyet, 1998-ban megalakult a Márta Mária Idősek Otthona, 2003-ra önálló körzetté alakult a gyorsan fejlődő gyülekezetépítő munka, amelyet kiegészített a helyben működő diákotthon is. 2009-2012 között épült fel a Budakeszi Metodista Gyülekezet temploma.

Forrás: Lakatos Judit (Szerk.): Keskeny utak. Tanulmányok a Magyarországi Metodista Egyház történetéről. Magyarországi Metodista Egyház, Budapest, 2005.

„Nincs más igazi érv a keresztény misszióra, csak az, ha lelkeknek akarunk segíteni megmenekülni a kárhozattól.” ‒ ez a régi keresztény gondolat a gyülekezetünk missziójának is egyik alapgondolata. Ez ösztönzi a gyülekezetet, hogy ajtót nyisson a környezete felé. A gyülekezet nyitott arra, hogy választ adjon a körülötte lévő szociális, kulturális, oktatási kérdésekre lehetőségeihez mérten. — A koncertek, az állandó kiállítás, a bekapcsolódás a város művelődési programjaiba több érdeklődőt is vonz a gyülekezetbe, amely befogadó módon tekint a rábízottak felé.

 

 

A Budakeszi metodista templom szimbolikája

A Budakeszi metodista templom szimbolikája
Amikor belépünk a templomtérbe, szemben két 2,5×5 m-es kerámia tábla fákat ábrázol. A művész a természetet akarta becsempészni a sok ablakkal önmagát eddig is természetben érző ember számára.
Az alfa és az omega, a kezdet és a vég, a teremtés és a befejezés szimbóluma. Az édeni buja növényi indák arannyal díszített szinte átláthatatlan sokasága az élet kezdetéről beszél. Az omega oldal, a letisztult formák nem az elmúlást, hanem az átlátható rend nyugalmát árasztja. Amikor majd „az Úr lesz mindenekben minden”.

 

 

 

Wesley-blues

 

Budakeszi templomépítés

2009-2012 között épült fel a Budakeszi Metodista Gyülekezet temploma, amelyet 2012. december 9-én Rüdiger Minor püspök szentelt fel. A hajó formájú épület Dankó Zsófia tervei alapján készült, a belső tér díszítése V. Majzik Mária Magyar Örökség díjas, Príma díjjal kitüntetett képzőművész alkotása, akinek az altemplomban állandó életmű-kiállítása is megtekinthető. Megnézem a videót

 

Centenárium

Budakeszi Metodista Centenárium

A Magyarországi Metodista Egyház 89. Évi Konferenciáján 2021 tavaszán Isten vigasztalása különleges
eseményben jelent meg számunkra: a budakeszi metodista misszió 2021-ben ünnepelte 100 éves jubileumát.
Konferenciánkon megemlékeztünk az elmúlt évszázadról és hálát adtunk Urunk Istenünk
megtartó és áldó kegyelméért. Ez számunkra ma egy bizonyosságot ad nemzedékeken át tartó szeretetéről
és hűségéről. A mai próbatételekkel teli időkben nagy bátorítást jelent, hogy Isten hűségéről tehetünk
bizonyságot, amely megjelent Jézus Krisztusban, aki ma is naponként erősít, megújít, gyógyít és továbbvezet
bennünket Szentlelke által. Ez egyúttal egy meghívás is számunkra: legyünk bizonyságtevő lelkűek, hiszen megajándékozottak vagyunk a megtapasztalások, bizonyságok évszázados sokaságával, melyek arról szólnak, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul.

 

Metodista hitcikkelyek

 

Metodista hitcikkelyek
A Metodista Egyház hitcikkelyei (A Hitcikkelyek ezen példánya az 1808-as szöveg alapján készült (amikor az első korlátozó rendelkezés életbe lépett – lásd az Alkotmány 16.1 cikkelyét) Wesley eredeti szövegével (The Sunday Service of the Methodist, A metodisták vasárnapi istentisztelete, 1784.) összevetve.)